Website Banner 
 

ติดต่อสอบถาม
การเข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

   โทร. 
089-5792-999
081-2644-333

  อีเมล ppr3.com@hotmail.comสถิติผู้เข้าชม
 
วันที่เริ่มเปิดเว็บไซต์
1 มกราคม 2555
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 32
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1061
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2742
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 433544
 
 


แสดงความคิดเห็น
ไม่มีขัอมูล
 
 
ราคาน้ำมันจาก ปตท.
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
พยากรณ์อากาศ
อัตราการแลกเปลี่ยน
ข่าวเปิดสอบงานราชการ


องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
   
 
                                       
                                           ยินดีต้อนรับสู่
                  ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และ โคก หนอง นา                                                        
 
                      ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
    และ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล
                                        
พื้นที่จำนวน ๙ ไร่  จำนวน ๙ สถานีเรียนรู้ 
                                               บ้านเลขที่ ๙๙  ม.๙  ต.คำเนียม                                                                                    อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ   โทร.๐๘๙ ๕๗๙ ๒๙๙๙
 

      
กิจกรรม
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฯ  ได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา มาปฏิบัติและเผยแพร่ให้แก่คนทั่วประเทศ เป็นเวลาติดต่อกัน ๑๖ ปี     เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักด์   สาขาสังคมสตร์เพื่อการพัฒนา ให้แก่นายเชิดชัย จิณะแสน  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบต่อไปเมษายน ๒๕๖๔   โรงเรียนบ้านหว้า  ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ   ได้นำคณะนักเรียน  เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน  โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน   เป็นวิทยากรนำพา นร.เรียนรู้แต่ละฐานเรียนรู้จำนวน ๙ ฐาน๘-๙  เมษยายน ๒๕๖๔   ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อ.กันทรารมย์   ร่วมกับ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ   เปิดอบรมศึกษาดูงาน ให้กับ นร.จำนวน ๑๒ โรงเรียน ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๒   ให้ นร.ได้เรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว

๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔    สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ     จัดโครงการอบรมการสร้างพลเมืองดี    โดยวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิจากจิตอาสา ๙๐๔  และ อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากรบรรยายโคก หนอง นา โมเดล  เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะใหม่ๆ ทางการเกษตร ไปประยุกต์ใช้ และทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเป็นการส่งเสริมการสร้างพลเมืองที่ดี
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔    อบต.แก้ง  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี   นำคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ลูกจ้างพนักงาน
และแกนนำเกษตรกร   เข้าอบรมศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล   
โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากรกระทรวงเกษตรฯ และวิทยากรกรมการพัฒนาชุมชน  สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔     สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และ อ.เชิดชัย จิณะแสน  เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ  จัดกิจกรรมการอบรมศึกษาดูงาน  โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่   ณ  ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ


โครงการอบรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔   คณะกลุ่มอาชีพสวนยาง อ.รัตนะบุรี จ.สุรินทร์   เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพสวนยาง๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔   อ.เชิดชัย จิณะแสน  ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ  เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ฯ ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒๒ อำเภอ  ๒๒๐ คน   เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถการเป็นวิทยากร ทักษะต่างๆ  รองรับสถานการณ์ของคณะต่างๆ ที่เดินทางเข้าอบรมศึกษาดูงาน  รวมถึงพัฒนาสินค้าเกษตรตามความต้องการ ของช่วงวิกฤติเศรษฐกิจและช่วงโควิด
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔   เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙   ศูนย์เรียนรู้ฯ ขาดการอัพเดตเป็นเวลาค่อนข้างนาน  แต่ยังมีคณะอบรมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ให้สอดคล้องทันเหตุการณ์ และตอบสนองกลุ่มเกษตรกร ตลอดถึงคณะศึกษาดูงานอย่างทั่วถึงทุกอาชีพ
   

ภาพปัจจุบันได้มีการพัฒนาฐานเรียนรู้  ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบรับนโยบายรัฐบาลในโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่ และ เกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดลภาพคณะกลุ่ม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้าศึกษาดูงานแม้ในห้วงภาวะการระบาดของโรคโควิด-๑๙  ยังมีคณะฯ อบรมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้เข้าอบรมให้ใช้มาตรฐานการควบคุมของรัฐเบื้องต้น
ภาพพาหนะของคณะฯ อบรมศึกษาดูงานโดยรถทัวร์ และพาหนะอื่นๆ  ในช่วงที่ศูนย์ฯ
ไม่มีโอกาสได้อัพเดตข้อมูลในห้วงโควิดฯ ที่ผ่านมาภาพปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ฯ ได้พัฒนาปรับปรุงหอประชุม ให้ตอบรับกับมาตรการโควิด-๑๙  จากเดิมความจุหอประชุมฯ ๓๐๐ ที่นั่ง ให้เหลือในช่วงรณรงค์การป้องกันโควิดฯ เหลือประมาณ ๑๕๐ ที่นั่ง(หรือรับคณะรถทัวร์ได้ประมาณวันละ ๓ คัน)  ในเรื่องการนัั่งที่มีระยะห่าง, การแสกนอุณหภูมิ และการใช้เจลแอลกอฮอร์-น้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังด้านอื่นๆ ควบคู่กันไป๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒     สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย   จัดงานครบรอบ ๑๒ ปี  และทำพิธีมอบโล่รางวัลระดับชาติให้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับภาคการเกษตรของประเทศไทย   ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    โดยได้คัดเลือก นายเชิดชัย จิณะแสน  เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  ด้านน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา  ซึ่งนายเชิดชัยฯ มีผลงานด้านเกษตรกรต้นแบบ, วิทยากรถ่ายทอด และสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
คณะศึกษาดูงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๓   คณะ กศน.อำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ, คณะ กศน.อำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด, คณะ กศน.อำเภอปราสาท จ.สุรินทร์, คณะ ร.ร.เทศบาลเมืองศรีสะเกษ, คณะเทศบาลตำบลแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี, คณะวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และคณะ อบต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒     นายสนั่น พระทน  นำคณะผู้บริหาร-ครู  โรงเรียนเทศบาล ๑(หนองสิมใหญ่) อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ   นำนักเรียน ๑๕๐ คน  เข้าเรียนรู้วิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ศพก.อำเภอกันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ   โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน เป็นวิทยากรการบรรยายทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒    กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ  โดย พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์  รอง ผอ.กอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ  มอบหมายให้  พ.ต.ทรงพล คำถู  รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ     นำประธาน ศพก., เครือข่าย ศพก., แกนนำชุมชนหมู่บ้านและเกษตรกรต้นแบบ  เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ  และศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบไร่นาสวนผสม  ณ  ศพก.อำเภอกันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ   โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  เป็นวิทยากรบรรยายและนำคณะเข้าศึกษาเรียนรู้ฯ จำนวน ๙ ฐานเรียนรู้๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒   คณะเทศบาลตำบลน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   นำคณะผู้บริหารและเกษตรกร เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำไปต่อยอดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลฯ
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  คณะ อบต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา    จำนวน ๘๘ คนเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการไร่นาสวนผสม  ณ  ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอกันทรารมย์๗ สิงหาคม ๒๕๖๒   คณะครูอาจารย์ นักเรียน และเกษตรกร  สังกัด กศน.อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี  นำคณะเข้าศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน  เกษตรกรต้นแบบ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้บรรยายความรู้การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียง ในระบบไร่นาสวนผสมให้แก่คณะ
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒     นายเชิดชัย จิณะแสน  ประธานฯ ศูนย์เรียนรู้ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยาย ให้แก่คณะผู้บริหาร อบต.สวาย, สมาชิก อบต.   พร้อมเกษตรกร เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, การบริหารจัดการมนุษย์ และการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตร ณ ปัจจุบัน ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒    เทศบาลตำบลคำอาฮวน  อ.เมือง จ.มุกดาหาร   โดยการนำของนายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง  ปลัดเทศบาลฯ ได้นำคณะผู้บริหาร และเกษตรกร  เข้าอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว  และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์เรียนรู้ฯ  ณ  ศพก.อำเภอกันทรารมย์  ซึ่งมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  วิทยากร บรรยายให้ความรู้๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒     กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมการข้าว, วิทยาลัยเกษตรฯ, สมาชิกโรงเรียนเกษตรกร, สนง.ปกครองฯ และ ศพก.อำเภอกันทรารมย์   จัดงานวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าว  โดยมีคณะเข้าร่วมงาน ๒๕๐ คน


๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒     คณะ ศพก.และเกษตกรกร   จ.สมุทรสาคร   เดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้  ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ  อำเภอกันทรารมย์    เพื่อศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการเกษตร   ของการทำไร่นาสวนผสม ระหว่างพื้นที่ จ.สมุทรสาคร(ที่มีความอุดมสมบูรณ์)  และ จ.ศรีสะเกษ (พื้นที่แห้งแล้ง)  
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒    คณะนักศึกษา และอาจารย์   กศน.อำเภอเขาวสินทร์  จ.สุรินทร์    เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการระบบไร่นาส่วนผสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน  ณ  ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอกันทรารมย์  
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒    อบต.หนองไผ่  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ     นำคณะเกษตรกรตามเป้าหมายโครงการ "ศรีสะเกษพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  เข้าอบรมศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์ฯ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒   อบต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี      นำคณะผู้บริหาร และเกษตรกร  ๑๐๐ คน
เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ   ณ 
ศูนย์เรียนรู้ฯ  อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑   นายกลินท์ สารสิน  ประธานหอการค้าไทย  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร  ได้เปิดโครงการ "๑ หอการค้า ๑ ศูนย์เรียนรู้"  เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร   ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ    ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย และศูนย์เรียนรู้ฯ     


๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  นายเชิดชัย จิณะแสน ประธาน ศพก.ระดับประเทศ   ประชุมร่วมกับ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เพือรับมอบนโยบาย และแสดงความคิดเห็นการขับเคลื่อนงานการเกษตรไทย ณ โรงแรมสุนีย์ แกรด์ จังหวัดอุบลราชธานี๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  คณะผู้แทนประเทศกัมพูชา ประกอบด้วย จนท.ระดับสูงกระทรวงมหาดไทย, ผู้แทนจาก ๕ กระทรวง และ จาก ๕ จังหวัดของกัมพูชา  เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร  ณ ศพก.อำเภอกันทรารมย์ 
 

๑๖ พศจิกายน ๒๕๖๐   ประธาน ศพก.ระดับประเทศ นำคณะกรรมการเข้าหารือข้อราชการ เพื่อพัฒนาการเกษตร กับท่าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ  ณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  นายเชิดชัย จิณะแสน  ตัวแทนภาคการเกษตร  นำปัญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนาทางการเกษตร   โดยเสนอต่อ คณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒๗ ท่าน  ณ  มรภ.ศรีสะเกษ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  ปธ.ศพก.อำเภออากาศอำนวย/อำเภอกุสุมานย์ จ.สกลนคร  เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้๒๑ กันยายน ๒๕๖๐   พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมว.เกษตรฯ นำคณะกรรมการ ศพก.ระดับประเทศ
เข้าวางพวงมาลา และกราบพระบรมศพฯ
๒๔ กันยายน ๒๕๖๐  มูลนิธิ CCF นำตัวแทนนักเรียน ๗ โรงเรียนเข้าศึกษาดูงาน ศาสตร์พระราชา๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐   กระทรวงเกษตรฯ จัดงานรวมพลแถลงผลงาน ศพก./แปลงใหญ่  จำนวน ๒,๐๐๐ คน 
 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี๑๙,๒๕,๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  อบต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์, อบต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ และ อบต.กันทรารมย์ อ.ขุนธ์ จ.ศรีสะเกษ  เข้าศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์๑๓ กันยายน ๒๕๖๐   ที่ทำการปกครอง จ.ขอนแก่น น้ำปลัดอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑๐๐ คนเข้าศึกษาดูงาน ด้านศาสตร์พระราชา  ณ ศพก.อำเภอกันทรารมย์   โดยมี  อ.เชิดชัย จิณะแสน  ประธาน ศพก.ระดับประเทศ
เป็นวิทยากรบรรยาย 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   กรมประชาสัมพันธ์ โดยทีวีช่อง NBT ถ่ายทำสารคดีตามรอยเท้าพ่อ  ณ ศพก.อำเภอกันทรารมย์  โดยจะออกอากาศทั่วประเทศ ๒๖ ก.ย.๖๐ เป็นเวลาประมาณ ๕๐ นาที    และวันเดียวกัน สนง.เศรษฐกิจการเกษตร  นำแกนนำเกษตรกร ศพก./ศกอ./แปลงใหญ่  เข้าอบรม หลักสูตรแอปพิเคชั่น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงระบบสือด้านการเกษตรได้ง่ายยิ่งขึ้น๖-๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลเอราวัณ จ.เลย, อบต.โป่งนก จ.ชัยภูมิ และ อบต.เทพรักษา จ.สุรินทร์  นำคณะชุมชนหมู่บ้านเข้าเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชา/ เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ศพก.๒๓-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   อบต.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ และ อบต.กาบิน จ.อุบลฯ  นำคณะเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการไร่นาสวนผสม ณ  ศพก.อำเภอกันทรารมย์๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐    นายเชิดชัย จิณะแสน   ประธานฯ ศพก.ระดับประเทศ  ให้การต้อนรับ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี, รมว.เกษตรฯ, รมว.มหาดไทย, รมว.การพัฒนาการสังคมฯ และคณะฯ  
ในโอกาสเปิดงาน  เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่วมพระบารมี  โดยนำผลิตผลทางการเกษตร
ของเครือข่าย  ศพก. มาแสดงและจำหน่าย

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐   คณะ กศน.อ.พนา เข้าศึกษาดูงาน  ณ ศพก.อำเภอกันทรารมย์
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานฯ ศพก.ระดับประเทศ  พร้อมคณะกรรมการฯ เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ ศพก.ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ จ.สกลนคร
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ, รอง ผวจ., เกษตรจังหวัด, ประธาน ศพก. และคณะ
ร่วมเปิดงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ  ณ อำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐   กระทรวงเกษตรฯ จัดอบรม IO ให้แก่คณะผู้บริหารงาน ศพก.และฝ่ายประชาสัมพันธ์
ของกรมต่างๆ ในสังกัด
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  กรมการข้าว และ ศพก. จากกรมส่งเสริมการเกษตร  จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และนำอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) มาสาธิตแนะนำการใช้งานทางการเกษตร
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ  ผช.รมว.เกษตร, นายเชิดชัย จิณะแสน ปธ.ศพก.ระดับประเทศ และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  ณ ศพก.อำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด


 

ภาคบ่าย ผช.รมว.เกษตรฯ และ ประธาน ศพก. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการ ๙๑๐๑  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ ชุมชนคำสิงค์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐   ศพก.เขต ๗  (อีสานตอนล่าง)  เปิดการประชุมใหญ่ ณ  ศพก.อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีนายเชิดชัย จิณะแสน  ปธ.ศพก.เป็นประธานฯ
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  คณะ กศน.อำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์   เข้าศึกษาดูงาน
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐   คณะเกษตรกร จากนิคมตนเอง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์   เข้าศึกษาดูงาน
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   ผอ.ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นำคณะสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงาน
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นายเชิดชัย จิณะแสน  ปธ.ศพก. บรรยายเรื่องนวัตกรรมข้าว ๔.๐   ให้แก่สมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ภาคเหนือตอนบน และตอนล่าง   ณ  โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐   การยางแห่งประเทศไทย สาขาศรีสะเกษ  นำเกษตรกรสวนยาง เข้าศึกษาดูงาน
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมว.เกษตรฯ, นายเชิดชัย จิณะแสน ปธ.ศพก.ระดับประเทศ และ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  พร้อม ขรก.ก.เกษตรฯ และ ปธ.ศพก.ระดับจังหวัด  ร่วมงานประชุมสัมมนา เตรียมความพร้อมเปิดโครงการ ๙๑๐๑  ณ โรงแรมมิราเคิล  กทม.
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐   นายเชิดชัย จิณะแสน ปธ.ศพก.  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับประเทศ  ร่วมกับ พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ  ผช.รมว.เกษตรฯ และ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล    ณ   ศพก.อำเภอบางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐   คณะโรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  คณะศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  คณะ ม.เทคโนโลยีฯ สุรนารี และ คณะเทศบาลตำบลสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ   เข้าศึกษาดูงาน ณ  ศพก.อำเภอกันทรารมย์
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐   ผู้ตรวจการ สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล  และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศพก.อำเภอกันทรารมย์   เพื่อติดตามความร่วมมือด้านศูนย์เรียนรู้ ระหว่าง  ศพก. และ สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  คณะถ่ายทำสารคดี เกษตรไทยไอดอล  ซึ่งออกอากาศทาง ช่อง ๙   ได้ถ่ายทำสารคดี  
ณ ศพก.อำเภอกันทรารมย์   เพื่อนำเผยแพร่ออกอากาศ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐   คณะ กศน.อำเภอหนองผอก จ.ร้อยเอ็ด เข้าอบรมศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐   พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ   รมว.เกษตรและสหกรณ์  
นายเชิดชัย จิณะแสน  ปธ.ศพก.ระดับประเทศ  ร่วมเปิดงานทุเรียนดีถิ่นภูเขาไฟ และตรวจเยี่ยม ศพก.ทุเรียน/โคเนื้อ   โดยมี  นายสุวัช สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐   ศพก.อำเภอกันทรารมย์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด
จำนวน ๑๕๐  คนเข้าศึกษาดูงาน ทฤษฎีใหม่ โดยมี นายธวัชชัย ดีลาศ  นว.ส่งเสริมฯ ชำนาญการ  
เกษตรอำเภอกันทรารมย์ บรรยาย และให้การต้อนรับ


๙ มิถุนายน ๒๕๖๐   เทศบาลตำบลชุมพร  อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด  นำคณะกลุ่มสตรี และ จนท.เทศบาลฯ เข้าศึกษาดูงาน  ตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน  ปธ.ศพก.  บรรยายและให้การต้อนรับ
๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  นายเชิดชัย จิณะแสน ปธ.ศพก. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ ๙๑๐๑  กับคณะผู้
บริหาร ศพก.เขต ๔   ณ  ศพก.อำเภอพังโคน จ.สกลนคร   โดยมี ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล  ประธานฯ ศพก.
เขต ๔ และคณะฯ ให้การต้อนรับ

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐    อ.เชิดชัย จิณะแสน  ปธ.ศพก.  บรรยายเรื่อง "ศาสตร์พระราชา" ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
และร่วมกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร-การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  นำเกษตรกร
จำนวน ๑๕๐ คน 
เข้าอบรมศึกษาดูงาน
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐   นายเชิดชัย จิณะแสน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศ  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐   ณ  ศพก.อำเภอกระแสสินธุิ์  จ.สงขลา
๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐   พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานฯ ศพก.ระดับประเทศ, คณะกรรมการฯ ศพก.ระดับประเทศ, อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีปิดโครงการอบรม
หลักสูตรผู้นำทางการเกษตรฯ โดยมีประธานฯ ศพก.ระดับอำเภอจากภาคเหนือตอนบน-ล่าง จำนวน ๑๗ จังหวัด
จำนวน ๒๑๓ อำเภอ เข้าร่วมงาน

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐    ศพก.อำเภอกันทรารมย์ จัดงานวันฟิวเดย์ (วันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
 เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่)  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรกรจำนวน ๒๕๐ คนเข้าร่วมงาน
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐   ศพก.อำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี  นำเกษตรกรจำนวน ๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานแบบอย่างของ
ศพก.อำเภอกันทรารมย์  ด้านไร่นาสวนผสม
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร  รรท.นายแพทย์ สส.จ.ศรีสะเกษ  นำคณะแพทย์, เภสัชฯ, ทันตแพทย์ และสหวิชาชีพ จำนวน ๓๐๐ คน (สังกัดเขตสุขภาพที่ ๑๐) เข้าเรียนรู้ศึกษาดูงาน ในโครงการตาม
แนวพระราชดำริฯ เรื่อง ศาสตร์พระราชา  
 โดยมี อ.เชิดชัยฯ บรรยายให้ความรู้
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐   ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รรก.อธิการบดี ม.เกษตรฯ และ อ.เชิดชัย จิณะแสน  ประธานฯ ศพก.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ให้กับโครงการศูนย์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ  ณ  โรงแรมมิราเคล กทม.
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐   คณะ อบต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี   นำกลุ่มสตรี และแกนนำเกษตรกรในพื้นที่ เข้าศึกษาดูงาน  ณ  ศพก.อำเภอกันทรารมย์  โดยมีนายเชิดชัย จิณะแสน เป็นวิทยากร นำคณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจ
พอเพียงจำนวน ๙ ฐานเรียนรู้

๕ พฤษภาคม๒๕๖๐  นายเชิดชัย จิณะแสน  คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์,
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งเดินทางไปประชุมหารือทางออก การเรียกร้องค่าชดเชย จากเขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ  
ณ  ห้องประชุม สนง.ชลประทานศรีสะเกษ

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมต.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ก.เกษตรฯ  โดยนายเชิดชัย จิณะแสน  คณะกรรมการนโยบายฯ  ตัวแทนภาคการเกษตรได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนาการเกษตร
๒๙ เมษายน ๒๕๖๐   อบต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา   นำคณะเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน
เกษตรทฤษฎีใหม่  ณ  ศพก.อ.กันทรารมย์  โดยมี นายธวัชชัย ดีลาส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
๒๔ เมษายน - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐    กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการอบรมผู้นำการเกษตร และวิทยากร
ให้กับประธาน ศพก.ระดับอำเภอ จำนวน ๘๘๒ อำเภอ ทั่วประเทศ  โดยจัดการอบรม ๕ รุ่น ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ มีทีมวิทยากร คือ ขรก.ระดับสูงกระทรวงฯ, บริษัทประชารัฐฯ,  ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, ดร.อภิชาติ ดำดี และ
อ.เชิดชัย จิณะแสน
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  มรภ.ศรีสะเกษ นำแกนนำเกษตรกร  เข้าอบรมศึกษาดูงาน
๒๗ เมษายน ๒๕๖๐   อบต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี  เข้าศึกษาดูงาน
๒๗ เมษายน ๒๕๖๐   นายเชิดชัย จิณะแสน  ประธานฯ ศพก.ระดับประเทศ  
เป็นประธานการประชุมฯ ศพก.เขต ๗  ณ ศพก.อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ
๒๖ เมษายน ๒๕๖๐  คณะ อบต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี  เข้าศึกษาดูงาน
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมต.เกษตรฯ, นายเชิดชัย จิณะแสน  ปธ.ศพก.ระดับประเทศ และคณะฯ ได้บันทึกเทป รายการเดินหน้าประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการเกษตร โดยใช้ ศพก.และเกษตรแปลงใหญ่เป็นกลไกในการดำเนินการ
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐   นายเชิดชัย จิณะแสน ปธ.ศพก.ระดับประเทศ  จัดประชุมคณะกรรมการฯ ศพก.ระดับประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ  หอประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  โดยเรียนเชิญ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมว.เกษตรฯ  เป็นประธานการประชุมฯ
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  นายสุรชัย บัวส่อง ผอ.ร.ร.บ้านแสงเมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นำคณะอาจารย์และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าศึกษาดูงาน ทฤษฎีใหม่ ณ ศพก.
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐   นายทินกร มณีกุล ผอ.ร.ร.บ้านหนองจิก นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เขต ๒ ศก. และ
สพป.เขต ๔ ศก. จำนวน ๑๗ โรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  บรรยายรูปแบบวิธีการ
ดำเนินงาน  ณ ศพก.อำเภอกันทรารมย์
 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐  ผอ.ดุสิต อูปแก้ว และคณะอาจารย์ ร.ร.ป่าติ้ว อ.กระนวน จ.ขอนแก่น   เข้าศึกษาดูงานเกษตรทฤษฏีใหม่
เพื่อนำไปพัฒนาเกษตรอินทรีย์/โครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐   คณะ อบต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เข้าศึกษาดูงานเกษตรทฤษฏีใหม่
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานฯ ศพก.   ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน โครงการตามแนวพระราช
ดำริฯ ให้กับคณะ พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม  ผอ.สทท.ศปป.กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ในการงานประชุมติดตามการป้องกันและปราบปราม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ  หอประชุม ศพก.อำเภอกันทรารมย์
๒๒  มีนาคม ๒๕๖๐  ม.ราชภัฏศรีสะเกษ นำคณะนักศึกษา, เยาวชน และเกษตรกรต้นแบบ (รุ่นที่ ๒) เข้าศึกษาดูงานเกษตร
ทฤษฏีใหม่ โดยมี อ.เชิดชัยฯ บรรยายให้ความรู้ในเรื่องขบวนการทำไร่นาสวนผสม
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุทมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
  นำ จนท. และเกษตรกรเข้าอบรมศึกษาดูงาน การทำเกษตรทฤษฏีใหม่

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  คณะ อบต.และเกษตรกร   อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช  เข้าศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่  
ณ  ศพก.อำเภอกันทรารมย์

๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
นายเชิดชัย จิณะแสน  ประธาน ศพก.ระดับประเทศ/ คณะกรรมการนโยบายฯ กระทรวงเกษตรฯ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศพก.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐   ณ  ศพก.อำเภออ่าวลึก จ.กระบี่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐   คณะอาจารย์ นักศึกษา ม.ราชภัฏศรีสะเกษ และแกนนำเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมาย
 เข้าศึกษาดูงาน เกษตรทฤษฎีใหม่  ณ  ศพก.อำเภอกันทรารมย์

๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๐
  กอ.รมน.ศรีสะเกษ นำ นร.จาก ๒๑ โรงเรียนจำนวน ๒๐๐ คน เข้าอบรมศึกษาดูงาน
โครงการตามแนวพระราชดำริฯ 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ประธาน ศพก.ต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมเกษตรแปลงใหญ่ และ ศพก.  ณ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ประธาน ศพก. และ รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เปิดงาน ๕ ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์  กทม.
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  โดย ผอ.ชาญชัย พลศรี  
 นำนักเรียนจำนวน ๒๑ โรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน และอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการทำงาน ของ ศพก.อำเภอกันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  โดยมี นายเชิดชัย จิณะแสน  ประธาน ศพก.ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแผนการดำเนินงาน
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   ร.ร.จุลมณี(ระดับมัธยม) อ.กันทรารมย์ จำนวน ๑๒๐ คน  
เข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ด้านทฤษฏีใหม่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   นายเชิดชัย จิณะแสน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.เขต ๗
 (๑๕๑ อำเภอ/๘ จังหวัด)  ณ ศพก.อำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานฯ ศพก.ระดับประเทศ  และนายธวัช สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ  ร่วมเป็นประธานการประชุมเครือข่าย ศพก.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐   ณ ศพก.อ.ภูสิงห์   โดยมี ประธาน ศพก./ นอภ.ภูสิงห์ และ หน.ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมประชุม
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 คณะศึกษาดูงานจาก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 เข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  โครงการส่งน้ำบำรุงรักษามูลล่าง อ.ราษีไศล  นำคณะกลุ่มผู้ใช้น้ำ อ.บึงบูรพ์  
 รุ่นที่ ๒  เข้าศึกษาดูงานทฤษฏีใหม่ 
๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานฯ ศพก.ระดับประเทศ  เป็นประธานประชุมเครือข่าย
ศพก.ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  โดยมี ผช.รมว.เกษตรฯ/ เลขานุการฯ รมว.เกษตรฯ/ รองปลัดฯ ก.เกษตรฯ/รอง ผวจ.อุตรดิตถ์/ หน่วยงานกองทัพบก/ ประธาน ศพก.ระดับเขต, ระดับจังหวัด และ จนท.กรมส่งเสริมการเกษตร  
จาก ๗๗ จังหวัดร่วมประชุม  ณ  ศพก.อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
๒๘ มกราคม ๒๕๖๐  คณะนิคมสร้างตนเอง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  รุ่นที่ ๒ เข้าศึกษาดูงาน
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐  ผู้แทนชาวจังหวัดศรีสะเกษ นำเงิน ๒.๒ ล้านบาท พร้อมข้าวสาร ๑๑๔ ตัน
ช่วยเหลือชาวใต้ ผ่านท่านนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
๒๑ มกราคม ๒๕๖๐   คณะผู้บริหาร และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร นิคมสร้างตนเองสุรินทร์ รุ่นที่ ๑   สังกัด
ก.พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  เดินทางเข้าศึกษาดูงาน
๑๙ มกราคม ๒๕๖๐  คณะผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
 เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ
๑๔ มกราคม ๒๕๖๐   คณะผู้บริหาร และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ว.เทคนิคบุรีรัมย์  ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ร.๙  
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐  คณะผู้บริหาร และนักเรียนระดับ ม.ต้น  ร.ร.พนาศึกษา  อ.พนา จ.อำนาจเจิรญ เข้าศึกษาดูงาน  เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ  ศพก.อ.กันทรารมย์  โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน บรรยายให้ความรู้
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  นายธวัช สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุม หน.ส่วนราชการ
ในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ จำนวน ๒๕๐ คน    ณ  หอประชุม
ศูนย์เรียนรู้การเพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)  อำเภอกันทรารมย์   โดยมี นายเชิดชัย จิณะแสน  
ประธาน ศพก.ระดับประเทศ  กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  นายอำเภอกันทรารมย์ จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อใช้ ศพก. อ.กันทรารมย์  เป็นสุถานที่จัดประชุมคณะกรมการฯ และ หน.ส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  คณะศูนย์หม่อนไหมฯ จังหวัดศรีสะเกษ
จัดอบรมศึกษาดูงานโครงการทฤษฎีใหม่

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙   นายเชิดชัย จิณะแสน  ประธาน ศพก.ระดับประเทศ  เป็นประธานการประชุม ศพก.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ณ ศพก. อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมศึกษาดูงาน 
เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙   คณะโรงเรียนบ้านโคกกลาง ประกอบด้วยอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา
และนักเรียน 
อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ  เข้าอบรมศึกษาดูงาน
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙   สำนักงาน ป.ป.ช. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุคคลและองค์กรทั่วประเทศ รวม ๑๓ รางวัล  โดยนายเชิดชัย จิณะแสน ประธาน ศพก.ระดับประเทศ  ได้เข้ารับรางวัลประเภทบุคคล จากผลงานการทำงานด้านโครงการตามแนวพระราชดำริฯ นำมาประยุกต์กับการเรียนการสอน การศึกษาดูงานของคณะต่างๆ
ทั่วประเทศในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕๙ คณะ
๖ ธันวาคม ๒๕๕๙   นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง  
นำเกษตรกรโครงการทฤษฎีใหม่ ๗๐,๐๐๐ ราย ของกระทรวงเกษตรฯ  เข้าศึกษาดูงานฯ โดยมี
อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  ศพก.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดประชุมเครือข่าย ศพก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ ศูนย์ฯ ศพก.
มีนายเชิดชัยฯ ปธ.เครือข่ายเป็นประธานการประชุมฯ  ณ  ศพก. อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  โดยมีเกษตรจังหวัดฯ และ หน.กลุ่มงานฯ/ เกษตรอำเภอ/เกษตรตำบล เข้าร่วมการประชุม

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   นายเชิดชัยฯ ตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบายการขับเคลือนเศรษฐกิจ
ฐานราก การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ จาก ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี  ณ  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม ศพก.อ.กันทรารมย์
  โดยมี นายเชิดชัย จิณะแสน ประธาน ศพก.ระดับประเทศ ให้การต้อนรับ
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (ประธานที่ปรึกษา ศพก.อ.กันทรารมย์)  ให้การต้อนรับนายเชิดชัย จิณะแสน ประธานฯ ศพก./นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ/ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดฯ และคณะ  ในการประชุมร่วมหารือความคืบหน้า ศพก. และเสนอผลงานปีงบประมาณ ๕๙ ที่ผ่านมา  ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการ ๑ ห้องประชุม ๓๐๒
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นายเชิดชัย จิณะแสน  ประธานฯ ศพก.ระดับประเทศ และคณะฯ เข้าหารือข้อราชการ
กับผู้บริหารระดับสูง กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูล ศพก.ให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรี
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  คณะนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๙  เข้าศึกษาดูงานโดยมี
นศ.จากต่างประเทศ จำนวน ๙ ประเทศเข้าศึกษาดูงาน

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมข้าราชการระดับสูงของกระทรวงฯ  ร่วมการประชุม ศพก.ระดับประเทศ  ณ  ศพก. อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ   โดยมี นายเชิดชัย จิณะแสน   ประธาน ศพก.ระดับประเทศ  บรรยายสรุปให้การต้อนรับ   ในโอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ  เป็นประธานเปิดป้าย ศาลาเรียนรู้ ศพก. โดย สนง.กองสลากฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙    คณะ ผอ.ไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ จาก สศท.๑๑  และคณะ  ศกอ./ศพก.  เขตพื้นที่อีสานใต้  
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และพบปะหารือ ร่วมวางแผนแนวทางในการพัฒนา ด้านการเกษตรกร
ในเขตพื้นที่อีสานใต้  
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานคณะกรรมการ ศพก.ระดับประเทศ  พร้อมคณะกรรมการ ศพก. และ ขรก.ระดับสูง ก.เกษตรฯ  ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามปฏิญญา "ตามรอยเท้าพ่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง"  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙   คณะ รพ.สต.โคกเพชร  อ.ขุขันธ์   พร้อม อสม. และแกนนำเกษตรกร  เข้าอบรมศึกษา
ดูงาน โครงการตามแนวพระราชดำริฯ   ณ  ศพก.อ.กันทรารมย์

๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  คณะนักเรียนศาสนทายาทต้นแบบ โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน  ประธานเครือข่าย ศพก.แห่งชาติ  ถวายการบรรยายให้ความรู้
๑-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙   กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง ศพก. ในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
และ จ.ศรีสะเกษ ของประธานเครือข่าย ศพก.แห่งชาติ   ๑) ศพก.อ.พิบูลมังสาหาร   ๒) ศพก.อ.โขงเจียม  
 ๓) เครือข่าย ศพก.อ.สว่างวีระวงค์   ๔) เครือข่าย ศพก.อ.สิรินธร   ๕) ศพก.อ.เมืองศรีสะเกษ   
๖) ศพก.อ.ราษีไศล    ๗) ศพก.อ.ห้วยทับทัน   ๘) ศพก.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  ๙) ศพก.อ.อุทุมพรพิสัย
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙   นายไพศาล กิจภาค  นำเกษตรกรตามโครงการอบรมทฤษฏีใหม่ จำนวน ๑๓๕ คนเข้าอบรมศึกษาดูงาน โดยมี  นายอรรถพล อรรคบุตร  นายอำเภอกันทรารมย์  เป็นประธานเปิดงานอบรม
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙   นายเชิดชัย จิณะแสน  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ด้านโครงการพระ
ราชดำริฯ  ได้นำผลงานของ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หรือ  ศพก.๘๘๒)   ในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  ให้คณะกรมการจังหวัด และ หน.ส่วนราชการ  ในการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 
๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.๘๘๒) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ หาดจอมเทียน ชุลบุรี  โดยเกษตรอำเภอ, เกษตรจังหวัด และประธานศูนย์ฯ ศพก.ทั่วประเทศเข้าร่วมงาน และคัดเลือตัวแทน ระดับจังหวัด, ระดับเขต และระดับประเทศ  และนายเชิดชัย จิณะแสน  ได้รับการคัดเลือก จาก ศพก.๘๘๒ แห่ง (๗๗ จังหวัด) ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเครือข่าย ศพก.แห่งชาติ
๒๕ กันยายน ๒๕๕๙  นายณรงค์ศักดิ์ พละศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  นำคณะผู้บริหาร, จนท. และแกนนำเกษตรกร  อบต.พนา  อ.พนา จ.อำนาจเจริญ  เข้าอบรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน  บรรยายให้ความรู้การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้
๒๔ กันยนยน ๒๕๕๙   คณะผู้บริหาร, อาจารย์ และ จนท. ร.ร.นาคำวิทยา อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
เข้าศึกษาดูงาน  โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน  วิทยากร  นำคณะเยี่ยมชมฐานความรู้ จำนวน ๙ ฐาน  
ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙   คณะผู้บริหาร, จนท., และแกนนำเกษตรกรในพื้นที่ อบต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร   เดินทางเข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อนำไปพัฒนาในชุมชนหมู่บ้าน
และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
๑๓ กันยนยน ๒๕๕๙   สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  โดยนายชาญชัย พลศรี  ผอ.ป.ป.ช.
จังหวัดศรีสะเกษ  เชิญ อ.เชิดชัย จิณะแสน  กันยาณมิตร ป.ป.ช.  เป็นวิทยากรไปบรรยายให้นิสิตนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย และระดับโรงเรียน จำนวน ๔๕๐ คน   เรื่อง  การนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และเพิ่มคุณธรรมจริยธรรม   ณ  หอประชุม อบจ.ศรีสะเกษ
๘-๙ กันยายน ๒๕๕๙   ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (สมาชิก ศพก.๘๘๒)  
ได้รับเกียรติเป็นตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ๓๔๒ ศูนย์ฯ  แสดงวิสัยทัศน์-ประสพการณ์-ความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯเพื่อเสนอในที่ประชุมใหญ่ของ  ศกอ.-ศพก. ทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัด(รวม ๘๘๒ ศูนย์ฯ)  โดย สนง.สศท. จัดขึ้นที่ อ.บ้านนา  จ.นครนายก 

           


๖ กันยายน ๒๕๕๙   คณะ อบต.กันทรารมย์  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์  นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน
๑ กันยายน ๒๕๕๙    สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายเชิดชัย จิณะแสน กัลยาณมิตร ป.ป.ช.   บันทึกวีดีทัศน์การดำเนินงานตามความร่วมมือ   ระหว่าง สนง.ป.ป.ช. และศูนย์ส่งเสริมฯ  เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ  
๑ กันยายน ๒๕๕๙   คณะผู้บริหาร, จนท. อบต.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม  นำแกนนำเกษตรกรในพื้นที่  
เข้าอบรมศึกษาดูงาน โครงกาารตามแนวพระราชดำริ
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙     นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
นำคณะอาจารย์-นักศึกษาชั้นปีที่ ๑   รุ่นที่ ๗  แผนกคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑๕๐ คน  
เข้าอบรมศึกษาดูงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะฯ ข้าราชการผู้ใหญ่กระทรวงเกษตรฯ  เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามผลงาน ศพก. โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน   ผอ.ศพก.๘๘๒  สาขา อ.กันทรารมย์ ให้การต้อนรับ
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   คณะอาจารย์-นศ.ว.เทคนิคศรีสะเกษ ชั้นปีที่ ๑ แผนกบัญชี จำนวน ๑๖๐ คน
เข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   ดร.สุพจน์ วัฒนาวิเชียร  สหกรณ์จังหวัด  จัดประชุมเสวนาให้เครือข่ายสหกรณ์ในสังกัด และศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙   ผอ.เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้  จาก ศูนย์หม่อนไหมฯ ศรีสะเกษ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ  นำคณะไหมอาสาเข้าประชุมอบรม  เพื่อเพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  และพัฒนาศักยภาพขบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ มาตรฐานยิ่งขึ้น
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙   คณะครูอาจารย์ ว.เทคนิคศรีสะเกษ นำคณะ นศ.แผนวิชาสถาปัตยกรรม, โรงแรม, อาหาร และสารสนเทศ  ชั้นปีที่ ๑  รุ่นที่ ๕  จำนวน ๑๘๕  คนเข้าศึกษาดูงาน
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙   คณะ จนท.สภาเกษตรกร จ.สมุทรสาคร นำแกนนำเกษตรกร จำนวน ๕๐ คนเข้า
อบรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน บรรยายสรุป
 และนำคณะเข้าเรียนรู้สถานีต่างๆ ๙ สถานี

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   คณะครูอาจารย์-นักศึกษา ว.เทคนิคศรีสะเกษ  ชั้นปีที่ ๑  รุ่นที่ ๔  
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และก่อสร้าง  จำนวน ๑๖๑  คนเข้าศึกษาดูงาน   โดยมีนายอรรถพล อรรคบุตร  รรท.นอ.กันทรารมย์   เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมศึกษาดูงาน
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  คณะผู้บริหาร อบต.ผ่านศึก  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  นำแกนนำเกษตรกร
 เข้าอบรมศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ  ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฯ ร่วมกับ อบต.บัวน้อย และ ร.ร.บัวน้อยวิทยา
จัดโครงการอบรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ นร.ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงหรือให้ห่างไกลภัยจากยาเสพติด โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  เป็นวิทยากรบรรยาย

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  คณะ อาจารย์ และ นศ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  แผนกช่างโยธา
และแผนกไฟฟ้า  รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๙๑ คน เข้าอบรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙   อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากรโครงการตามแนวพระราชดำริฯ  บรรยายหัวข้อเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แกนนำเกษตรกร ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  คณะ นศ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ชั้นปีที่ ๑ แผนกช่างกลโรงงาน, แม่พิมพ์โลหะ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔๐ คน เข้าอบรมศึกษาดูงานฯ
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยฯ  
พร้อมคณะครูอาจารย์ นำ นศ.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑ แผนกช่างยนต์  จำนวน ๑๘๕ คน เข้าอบรมศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ภาคทฤษฎี และภาคสนาม
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี  ผอ.กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด  กรมประมง และคณะฯ
 เข้าเยี่ยมชมผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ ของศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเครือข่ายการถ่ายทอดด้านการประมง  โดยมี นางสาวทิพย์สุดา ต่างประโคน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดฯ ให้การต้อนรับ

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๑๕.๓๐ น.) คณะผู้บริหาร, จนท. และแกนนำเกษตรกร   อบต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ  จำนวน ๘๐ ท่าน  เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสิรมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ  
เพื่อนำไปประยุกต์พัฒนาอาชีพเสริม  นอกเหนือจากอาชีพหลักจากไร่อ้อย  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน-สร้างความสุขให้แก่ครอบครัว

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๑๓.๐๐ น.) คณะผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขตที่ ๑-๑๒) จากทั่วประเทศ จำนวน ๘๐ ท่าน เข้าอบรมศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่  โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยกร ก.เกษตรฯ  บรรยายกรรมวิธี-แนวทางปฏิบัติ การทำโครงการฯ ให้แก่คณะฯ ได้รับทราบ
๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
โดย พลเอกบุญยวัจน์ เครือหงส์  กรรมการ ป.ป.ช.  นำคณะผู้บริหารฯ,  ข้าราชการสังกัด สนง.ป.ป.ช.
และนายเชิดชัย จิณะแสน กัลยาณมิตร ป.ป.ช.  ทำกิจกรรมปลูกป่าพะยูง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ 
๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙   สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗  สาขาอุบลราชธานี  
โดย นายสุปัญญ์ เทียนดำ ผอ.สำนักฯ, นายทวีวัฒน์ เดชาวาสนัฐนนท์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า,
นายชวน ธีรวุฒิอุดม ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ, อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร กรมป่าไม้  และสมาชิกแกนนำ
สวนป่าในสังกัด  ร่วมอบรมสัมมนา เรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ และเพื่อให้สหกรณ์สวนป่า
นำแนวทางพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาสหกรณ์ฯ 

๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  เข้าศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙  คณะผู้บริหาร /จนท.อบต. และแกนนำเกษตรกร  ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี   เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  คณะผู้บริหาร, จนท. และแกนนำประชาชนที่ทำการเกษตร อบต.บ้านพลวง
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  จำนวน ๑๐๘ คน  เข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙    ผอ.สศท.๑๑  นำคณะ จนท.สศท.๑๑ เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
และหารือแนวทาง  เพื่อพัฒนาแผนงาน สศท.ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  ศพก.
ให้การต้อนรับคณะฯ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙   นายไพฑูรย์ ลีลาพัฒน์  ผอ.สศท.๑๑  เป็นประธานเปิดการศึกษาดูงาน ให้แก่
คณะผู้บริหาร และแกนนำเกษตรกร  เทศบาลตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  จำนวน ๑๒๐  คน
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   คณะผู้บริหาร ร.ร.บ้านเวาะ ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ นำ นร.จำนวน ๘๔ คน
 เข้าศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙   อ.เชิดชัย จิณะแสน  วิทยากรโครงการฯ  ให้การต้อนรับ  นายวีระชัย ชมสาคร
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ

๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙   สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางยโสธร นำแกนนำเกษตรกรสวนยาง
จำนวน ๕๐ คน  เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำไปประยุกต์เพิ่มเติม นอกเหนือจากการทำสวนยาง


๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙   คณะผู้บริหาร-จนท. และขุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย  อบต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์  
เดินทางเข้าอบรมศึกษาดูงาน โครงการตามแนวพระราชดำริฯ  ณ ศูนย์ส่งเสิรมเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  วิทยากร บรรยายให้ความรู้
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  คณะผู้บริหาร-จนท. อบต.หนองโพนงาม  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  
เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้ไปประยกต์ใช้ในพื้นที่ตัวเอง
๒๓ มิถนายน ๒๕๕๙  คณะผู้บริหาร-บุคลากร ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และ นศ.หลักสูตร MBA ม.จุฬาฯ  เดินทางมาศึกษาดูงาน  และ อ.เชิดชัย จิณะแสน  บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙   นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็น่ประธานเปิดงาน Field Day  เพื่อเริ่มต้นการผลิตสินค้าเกษตร และการให้บริการของ ก.เกษตรฯ ด้านเทคโนโลยีแก่เกษตรกร  โดยมีเกษตรกรจำนวน ๒๐๐ คน และ ส่วนราชการสังกัด ก.เกษตรฯ เข้าร่วมงาน

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  นายกฤษฎา บุญราช  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นำข้าราชการระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำแก่ศูนย์ฯ โดยมี นายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากรโครงการพระราชดำริฯ
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความคืบหน้าของโครงการฯ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมฯ
เพื่อทำ MOU เป็นเครือข่ายทางการศึกษา ระหว่าง มรภ.ศก.และศูนย์ส่งเสริมฯ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ฯพณฯ พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  
นำคณะผู้บริหารรัฐบาล, 
คณะทำงานกองทัพอากาศ และคณะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าทำกิจกรรม
ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  คณะ ศพก.๘๘๒ จังหวัดร้อยเอ็ด รวม ๒๐ อำเภอ  
นำโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าศึกษาดูงาน

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  นายธวัช สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ  นำคณะพลเรือน/ตำรวจ/ทหาร
 เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
 ซึ่งเป็นศูนย์ฯ หลักของจังหวัด ในการสนับสนุน "ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  นำคณะร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด ๙ ฐานเรียนรู้
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   พล.อ.พัชรพงษ์  อินทรสุวรรณ  ผอ.สนง.กิจการพิเศษ  
กรมราชองครักษ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เปิดอบรมโครงการ การสร้างเครือข่ายชุมชน
ตามโครงการพระราชดำริฯ ณ ว.จุลมณี จ.ศรีสะเกษ  โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  วิทยากรโครงการตามแนว
พระราชดำริฯ  บรรยายเรื่องการสร้างรายได้จากเศรษฐกิจพอเพียง

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  คณะศึกษาดูงานจาก อ.ภูกระดึง จ.เลย เข้าศึกษาดูงาน

 


๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  สำนักงานสหกรณ์การเกษตร  และตัวแทนเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี  
 เข้าอบรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง


 
สถานีเรียนรู้ใหม่ (เพิ่มเติมจากเดิม)๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
 คณะวิทยากรหมอครอบครัว สส.อ.กันทรารมย์/ รพ.กันทรารมย์    บรรยายเรื่องเกษตรปลอดสารพิษ/ การใช้สมุนไพรในครัวเรือน และการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านกับโรคภัยต่างๆ  ตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ  กระทรวงเกษตรฯ ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙  
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   อบต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ   นำคณะผู้บริหาร, จนท.
และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ  มอบแผนที่แสดงตำแหน่งพื้นที่อันเหมาะสม ในการทำการเกษตรให้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาดูงานอบรมของคณะฯ 
๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  ศูนย์ฯ และสำนักงานเกษตรฯ อบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
 ตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ของกระทรวงเกษตรฯ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จำนวน๕๐ คน
๑๙ เมษายน ๒๕๕๙  คณะวิทยากร สส.อ./รพ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  พร้อมเกษตรอำเภอฯ บรรยายและสอนเกษตรกร เรื่องสมุนไพรและการทำลูกประคบสมุนไพร พร้อมตรวจหาสารพิษในร่างกายเกษตรกร  ในโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ  ให้กับเกษตรกรจำนวน ๕๐ คน
๑๘ เมษายน ๒๕๕๙   ศูนย์ฯ เปิดอบรมเกษตรกร รุ่นที่ ๑/๓   โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรฯ
ปี ๕๘/๕๙  มีจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เข้าอบรม  โดยมี เกษตรอำเภอ
/ จนท.คสช./ปลัดอำเภอ/ จนท.พาณิชย์จังหวัด และวิทยากรศูนย์ฯ ร่วมให้ความรู้

 ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙  
 นายกานต์ ธงศรี พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร ในสังกัด ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ  เพื่อให้คำแนะนำในการรองรับคณะอบรมศึกษาดูงาน โครงการตามแนวพระราชดำริฯ, โครงการโมเดล ๓๖๕ วัน, โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวนา และ โครงการ ศพก. ๘๘๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๖ เมษายน ๒๕๕๙  
คณะกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ   เข้าศึกษาดูงานศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ผสมผสานการทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙   คณะ อบต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  จำนวน ๑๐๐ คน   เข้าอบรมศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากรบรรยายตามฐานเรียนรู้จำนวน ๙ ฐาน เช่นฐานการปลูกผัก/ฐานพืชไร่/ฐานการจัดภูมิทัศน์รอบบ้าน/ฐานเลี้ยงสัตว์/ฐานประมง/ฐานทำนา/ฐานปลูกป่าต้นพะยูง  เพื่อนำไปประยุกต์ในหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน ๓ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบในด้านการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาหมู่บ้าน

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙   อบต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  โดยปลัด อบต.นำคณะกลุ่มเป้าหมายโครงการศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, คณะผู้บริหาร อบต., รพ.สต.และ กำนัน-ผญบ. เข้าอบรมศึกษาดูงาน โมเดล ๓๖๕ วัน
๒๒ มีนาคม๒๕๕๙   อ.เชิดชัย จิณะแสน บรรยายให้ คณะอบรมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และราคาสินค้าเกษตร ๒๕๕๘/๒๕๕๙  
ซึ่งจะอบรมจนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙  คณะอบรมศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
๔ มีนาคม ๒๕๕๙  นายไพศาล กิจภาค  เกษตรสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนละทาย
เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มฯ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผจว.ศรีสะเกษ, นางสุจิตรา วิริยะกิตติ นายกเหล่ากาชาดฯ
 พร้อมคณะกรรมการฯ   ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมฯ  พร้อมแจกผ้าห่ม/ชุด นร. ให้คณะที่มาต้อนรับจำนวน ๒๐๐ ชุด
โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน  วิทยากรโครงการตามแนวพระราชดำริฯ บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการฯ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์  นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ นำคณะ
จนท.เทศบาลฯ และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เข้าอบรมศึกษาดูงานฯ
  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล  นอภ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ นำคณะข้าราชการ อ.ปราสาท เข้าศึกษาดูงานฯ โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นอภ.กันทรารมย์ ให้การต้อนรับ
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรัตนะบุรี อ.รัตนะบุรี จ.สุรินทร์  เข้าศึกษาดูงาน
เพื่อนำไปประยุกต์โครงการ ๑ ไร่/ ๑ แสนของโรงเรียน
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  คณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  
นำตัวแทนนักเรียนจาก ๗ โรงเรียนในพื้นที่สังกัด สพป.ศก.๑  เข้าศึกษาดูงาน๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นอภ.กันทรารมย์, นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นอภ.เมืองศรีสะเกษ  
เป็นประธานเปิดการอบรมศึกษาดูงานให้กับคณะ อบต.หนองครก และตรวจเยี่ยมคณะอบรมโครงการเพื่อเพิม
ผลิตภาพการเกษตรฯ ของรัฐบาล   ณ  ศูนย์ส่งเสริมฯ


๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ภาคบ่าย) คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเทิน และกลุ่มทุ่งเทินโมเดล  ต.บัวน้อย
อ.กันกทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฯ
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  (ภาคเช้า)คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านขาม, โรงเรียนบัวน้อยโนนปอ
และโรงเรียนหนองแวงโนนเปือยหนองแสง ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมฯ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์  รองอธิบดีกรมประมง และคณะฯ ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรม
ของ  ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เ
พื่อให้การส่งเสริมงานด้านการประมง โดยมีนายสมเกียรติ การจนาคาร
ประมงจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับ
 ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการอบรมเกษตรกร  ศพก.
ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน  อบรมรุ่นละ ๑๕ วัน  เริ่ม ๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค.๕๙
โดยมี นายไพศาล กิจภาค  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการอบรม
๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ (ภาคบ่าย)  นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ  ผู้ตรวจราชการ ก.เกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นศูนย์ฯ
ศพก.๘๘๒ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานของ ก.เกษตรฯ โดยมี นายอำเภอกันทรารมย์ และ อ.เชิดชัย จิณะแสน เกษตรกร/วิทยากร ก.เกษตรฯ  ให้การต้อนรับ
๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ (ภาคเช้า)  คณะ อบต.นาหมอศรี  อ.นาทวี จ.สงขลา  จำนวน ๑๕๐ คน  
เดินทางเข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
 ในห้วงที่ราคายางพาราตกต่ำ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙   พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง   รองนายกรัฐมนตรี, ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ, ผจว.ศรีสะเกษ, นอภ.กันทรารมย์  พร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ มอบนโยบายแก่ศูนย์ส่งเสริมฯ
โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
๘ มกราคม ๒๕๕๙  คณะ รพ.สต.-อสม.หนองแวง/โพนเขวา  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
เข้าศึกษาดูงานตัวอย่างการทำเศรษฐกิจพอเพียง ในการประยุกต์ใช้กับโครงการ ๕ ส.
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  นักเรียนระดับชั้น ม.๔  ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย  จำนวน ๑๐๐ คน
เข้าศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   ดร.สัณหภรณ์ เรือนเงิน  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม, อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากรโครงการตามแนวพระราชดำริฯ, ผอ.กองคลังสำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ จนท.สนง.ปลัดฯ จาก ๗๗ จังหวัด เดินทางเข้าศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ  ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘   นายสมเกียรติ สาริกานนท์ ประมงจังหวัดศรีสะเกษ
และ นางสาวทิพย์สุดา ต่างประโคน ผอ.ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดศรีสะเกษ  นำคณะกลุ่มเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เข้าอบรมศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อนำมาปรับใช้ หรือเพิ่มเติมในอาชีพประมงให้มีความหลากหลายในเรื่องการทำเกษตรในเชิงผสมผสานมากยิ่งขึ้น
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  คณะตัวแทน นร.ระดับ ม.ปลาย ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และนำวิธีการคิด การดำเนินการไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘   คณะพัฒนาชุมชน และแกนนำเกษตรกร จาก อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  
เข้าศึกษาดูงานฯ โดยมี นางสมศรี ดวงแสง พัฒนาการอำเภอกันทรารมย์  ให้การต้อนรับและกล่าวเปิด
การอบรมศึกษาดูงานฯ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   สำนักงาน ป.ป.ช. โดย  นายปานเทพ กล้านรงค์ราญ  ประธานฯ ป.ป.ช.
และ นายสรรเสริญ พลเจียก  เลขาธิการ ป.ป.ช.   ได้มอบ รางวัลกัลยาณมิตร ป.ป.ช. ระดับประเทศ
 (คัดเลือกจากกัลยาณมิตร ป.ป.ช.ทั่วประเทศ เข้ารับรางวัลจำนวน ๓ คน) ให้แก่ นายเชิดชัย จิณะแสน  
ผู้นำโครงการตามแนวพระราชดำริฯ มาประยุกต์ใช้ในแผนการอบรมศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นายเชิดชัย จิณะแสน  รรท.ผอ.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผจว.ศรีสะเกษ  นำคณะหมอดิน จำนวน ๒๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานเรื่องดิน, การปลูกป่า และองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมร่วมเกี่ยวข้าวแปลงสาธิต โดยมีคณะ หน.ส่วนราชการฯ เข้าร่วมกิจกรรม
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๐๐ น. นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผจว.ศรีสะเกษ พร้อมคณะนายอำเภอ
และข้าราชการฝ่ายปกครอง  ร่วมทำกิจกรรมโครงการปลูกป่าพะยูง  ณ ศูนย์ส่งเสิรมเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายเชิดชัย จิณะแสน  ให้การต้อนรับ
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยุทธนา วิริยะกิตติ  ผจว.ศรีสะเกษ  
แสดงความยินดีกับนายเชิดชัย จิณะแสน  วิทยากรโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ซึ่งได้รับรางวัล
กัลยาณมิตร ป.ป.ช. พร้อมนายชาญชัย พลศรี ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ และข้าราชการ สนง.ป.ป.ช.

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘    พล.ต.ต.ปรีชา เจริญทรัพย์  ผบก.อก.ภ.๓  และคณะ  เดินทางเข้าศึกษาดูงาน
และทำกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า โดยร่วมกับคุณปลูกต้นพะยูงเพื่อทดแทน  และส่งเสริม ศรีสะเกษกรีนซิตี้
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘    นายวิชิต ไตรสรณกุล  นายก อบจ.ศรีสะเกษ  ได้จัดงบประมาณทำป้ายมาตรฐาน 
บอกเส้นทาง จำนวน ๔ จุด อำนวยความสะดวกให้แก่คณะศึกษาดูงาน  โดยมีคณะทหาร, ตำรวจ, พลเรือน, ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว จนท.อบจ.ศก. และ อ.เชิดชัย จิณะแสน  ตัวแทนศูนย์ฯ  ร่วมกิจกรรมติดตั้งป้ายบอกทาง
๔ ตุลาคม ๒๕๕๘   นายบุญเพ็ง ธานี  ผจก.ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ(อควาเลียม) จังหวัดศรีสะเกษ  
นำคณะอาจารย์เกษียณฯ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำไปพัฒนาชีวิตในช่วงหลังเกษียณชีวิตราชการ

๒๖ กันยายน ๒๕๕๘   พ.อ.วีรเทพ การุณรอบดุล รอง ผบ.กกล.รส.ศก. เป็นประธานเปิดการอบรมศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับคณะลูกจ้างประจำ สพป.เขต ๒ ศก. จำนวน ๖๒ คน  โดยมีข้าราชการตำรวจ,ทหาร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘    นายชาญชัย พลศรี  ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และ จนท.
ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อน้อมนำเอาแนวพระราชดำริฯ มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในครอบครับ-องค์กร  
โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย  นายอำเภอกันทรารมย์  ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

๑๗ กันยายน ๒๕๕๘   นายประภาส มณีโชติ  หน.กลุ่มงานพัฒนาการสังคม และส่งเสริมสวัสดิการสังคม  นิคมสร้างตนเอง  ต.อ่ายน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์     นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เดินทางมาศึกษา
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย  ร่วมให้เกียรติต้อนรับ และ อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากรบรรยายให้ความรู้

๑๑ กันยายน ๒๕๕๘    นายนพ พงศ์ผลาดิสัย  เป็นประธานเปิดการอบรมศึกษาดูงาน
ให้แก่คณะเทศบาลตำบลนาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   โดยนายบรรจบ แพงพิมพ์โล้  นายกเทศมนตรี
นำคณะ จนท./พนักงาน/ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานฯ
๑๐ กันยายน ๒๕๕๘   อ.เชิดชัย จิณะแสน  ปราญช์แผ่นดิน สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำเอาปรัชญาพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวและองค์กร  และเพื่อสนับสนุนโครงการ ศรีสะเกษพัฒนาด้วยปรัชญาพอเพียง ของท่าน ผจว.ศรีสะเกษ 
๙ กันยายน ๒๕๕๘  นศ.วิชาทหาร ว.เทคนิคศรีสะเกษ เข้าทำกิจกรรม และศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  วิทยากร นำคณะศึกษาดูงานเข้าเรียนรู้ ณ สถานีเรียนรู่้รวม ๙ ฐาน
๙ กันยายน ๒๕๕๘    กองกำกับการ ๓  กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
นำกำลังพล หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ๑๕๐ นาย เข้าอบรมศึกษาดูงาน  เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายยังเขตพื้นที่สังกัดของ ตชด.ทั่วประเทศ โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน  วิทยากร ตร. บรรยาย


๘ กันยายน ๒๕๕๘   นายก อบต.อาโพน  อ.บัวเชด จ.สุรินทร์  นำคณะสมาชิก อบต./แกนนำชุมชน
และเกษตรเข้าศึกษาดูงานฯ

๔ กันยายน ๒๕๕๘  คณะผู้บริหาร/ ครูอาจารย์ และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนเมืองแคนวิทยา
 สังกัด อบจ.ศก. เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ
  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘   นายเฉลิมพล เขียวหวาน  นายก อบต.นาบัว  อ.เมือง จ.สุรินทร์  นำผู้บริหาร อบต. และแกนนำชุมชนหมู่บ้าน จำนวน ๑๕๐ คนเข้าศึกษาดูงานในโครงการฯ  โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน บรรยายเรื่องการปลูกป่าพะยูง และการปรับภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยโดยผสมผสานกับพืชไร่ พืชสวน ให้ลงตัว๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘   ศูนย์ส่งเสริมฯ ร่วมกับ สนง.ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปลูกต้นไม้ ในบริเวณสวนป่าต้นพะยูง ภายในโครงการ 
๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘  นายก อบต.ระเว อ.พิบูลย์มังสาหาร นำคณะ
จนท.อบต.และผุู้นำชุมชน เข้าศึกษาดูงาน  โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย
นอภ.กันทรารมย์ ให้การรต้อนรับ

๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘   หน.สกย. จ.นครพนม  นำ จนท.และสมาชิกสวนนยางพารา
ศึกษาการปลูกป่าพะยูง ผสมผสานกับพืชไร่พืชสวน เพื่อทดแทนและหารายได้เสริม จากราคายางพาราตกต่ำ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   นายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ  และนางภัชราพร ตรองจิต  จนท.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเกษ  นำ จนท.เทศบาลฯ พร้อมทั้งผู้นำชุมชน  จำนวน ๑๘๐ คน เข้าศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง    โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย นอภ.กันทรารมย์  และ นายเชิดชัย จิณะแสน  วิทยากร ก.เกษตรฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘   สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ฯ ร่วมกันจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร  เนื่องในฤดูเริ่มทำนาข้าว
๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘   ผอ.เตือนจิตร บงค์บุตร  จาก กศน.ลำปลายมาศ นำครู-นักเรียน ๖๐ คน
ศึกษาดูงาน
โครงการตามแนวพระราชดำริฯ
  ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘  พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร  ผบ.ทบ. เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการ
โครงการ ๑ ไร่/๑ แสน ของ กกล.สุรนารี  และเยี่ยมชมการแสดง ของศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พ.อ.ณรงค์ กลั่นวารี ผบ.กกล.รศ.ศก. และ อ.เชิดชัย จิณะแสน  ปราชญ์แผ่นดินสาขาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  ณ ฐาน กกล.สุรนารี  ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์

๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘  
คณะครูนักเรียนชั้น ม.๒, ม.๓ และ ม.๔  ร.ร.สตรีสิริเกศ  เข้าศึกษาเรียนรู้ โดยมี
อ.เชิดชัย จิณะแสน   เป็นวิทยากรบรรยาย และเดินศึกษาตามฐานเรียนรู้ ๘ ฐาน
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
พ.อ.ณรงค์ กลั่นวารี  ผบ.กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  นำกำลังพลเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
พร้อมปลูกต้นพะยูง เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าตามนโยบายรัฐบาล

           ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘    สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ โดยนายธวัชชัย ดีลาส
 นักวิชาการเกษตร  นำกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย  ศึกษาเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ และการทำ
เชื้อราไตรโคเดอรมา เพื่อกำจัดโรคในพืชไร่พืชสวน
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   ผู้บริหาร ว.เทคนิค ศก.นำ นศ.รุ่นที่ ๑๑ จำนวน  ๑๒๐ คน(รุ่นสุดท้าย)  
เข้ารับการฝึกอบรม  พร้อมกล่าวปิดโครงการศึกษาดูงาน ของระดับชั้น ปวช.๑

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘   นายศุภวิฃญ์ แซ่จึง  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง อ.ราษีไศล  
นำ จนท.เทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และ อสม. เข้าศึกษาดูงาน
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘    คณะนายก อบต.หนองหัวช้าง   อ.กันทรารมย์ นำคณะกำนัน,ผญบ.,ส.อบต., แกนนำชุมชน เข้าศึกษาดูานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  คณะ อบต.ดอนจิก/ รพ.สต.ดอนจิก  อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  นำคณะ อสม.แกนนำชุมชน จำนวน ๑๕๐ คน เข้าศึกษาดูงาน 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  นศ.เทคนิคศรีสะเกษ แผนกคอมฯ ธุรกิจ/ การโรงแรม
 เข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๑๒๐ คน
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘   นศ.เทคนิคศรีสะเกษ แผนกบัญชี  เข้าศึกษาดูงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และด้านปรัชญาพอเพียง ทางศูนย์ส่งเสริมฯ ได้มอบต้นกล้าไม้พะยูงให้คนละ ๑ ต้น เพื่อนำไปปลูกเป็นสิริมง
ที่บ้านกับผู้ปกครอง
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘   อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากรฯ บรรยายให้ ท่านพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู้พิพากษา หน.ศาลเยาวชนฯ ศก. / คณะผู้พิพากษาสมทบฯ/ คณะเยาวชนและผู้ปกครอง ตามโครงการบำบัดฟื้นฟู เยาวชน โดยใช้ปรัชญาพอเพียงให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่หลงผิด คิดใหม่ทำใหม่ด้วยการเริ่มทำเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว เพื่อความอบอุ่นและความผาสุก
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายกศุภวิชญ์ แซ่จึง จากเทศบาลตำบลเมืองคง อ.ราษีไศล นำคณะผู้บริหาร เข้า
ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโครงการปลูกป่าพะยูง ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘   ศูนย์ส่งเสริมฯ/ ว.เทคนิค ศก. และ กกล.รส.ศก.  ร่วมกันจัดการอบรมศึกษาดูงาน
ตามรอยพ่อ เพื่อสร้างความรักความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวนักศึกษา ว.เทคนิค ศก.ชั้นปีที่ ๑  รุ่นที่ ๔
 จำนวน  ๑๒๐ คน  
๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  ผจว.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมฯ เพื่อฝึกอบรมศึกษาดูงาน
และสร้างวิทยากร เพื่อสนับสนุนงานเศรษฐกิจพอเพียง จาก ๒๒ อำเภอ จำนวน ๒๕๐ ท่าน


๓ มิถุนายน ๒๕๕๘   คณะผู้บริหาร, อาจารย์ และนักศึกษา ว.เทคนิคศรีสะเกษ  เดินทางไปศึกษาดูงาน
ปรัชญาพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฯ
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘    นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ, นายยุทธนา วิริยะกิตติ  ผจว.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วยองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย  สตง., ป.ป.ช., ป.ป.ท., กธจ., และ ดีเอสไอ   ประชุมร่วมกัน  ณ  ศูนย์ส่งเสริมฯ  โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน ให้การต้อนรับคณะฯ  เสร็จการประชุมคณะฯ ได้ปลูกต้นไม้ และทำพิธีบวชต้นไม้ใหญ่เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  พ.อ.วีรเทพ การุณรอบดุล  รอง ผบ.กองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ  นำคณะเครือข่ายสนับสนุนส่งเสริมงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ  เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านปรัชญาพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์เป็นแหล่งเรียนรู้ แนวทางปรองดองสมานฉันท์ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘   สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  โดยท่าน
ทวีศักดิ์ สิงห์ดง  พมจ. นำคณะ ผอ.ศูนย์ฯ ,ข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัด   ศึกษาดูงานด้านปรัชญาพอเพียง เพื่อนำมาประยุกต์กับแนวทางของ พม.  ในเรื่องการสร้างครอบครัวร่มเย็น/อบอุ่น ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร
 เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยฯ โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร บรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.มุกดาหาร โดยท่านวิวัฒน์ สิทธิชัย ผอ.สกย.จ.มุกดาหาร  นำ จนท.เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำไปเสริมอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง
๓๐ เมษายน ๒๕๕๘   คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนำไปประยุกต์แผนการเรียนการสอนให้นักศึกษา และนำไปพัฒนาวัดในสังกัด
๒๓ เมษายน ๒๕๕๘    หม่อมหลวงสราลี กิติยากร  พร้อมคณะรองผู่้ว่าราชการจังหวัดฯ 
นายอำเภอฯ และ หน.ส่วนฯ เดินทางไปยังศูนย์ส่งเสริมฯ เพื่อเยี่ยมชมโครงการฯ
และ
ทำกิจกรรม โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร บรรยายสรุป และหม่อมหลวงสราลีฯ ได้ปลูกต้น
ไม้พะยูง เป็นที่ระลึก เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมา

๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  นางสาววราทิพย์ สมบุญฤทธิ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง  
นำบุคลากรเดินทางเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกิจการประมง กับศูนย์ส่งเสริมฯ

๑๖ เมษายน ๒๕๕๘   นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผจว.ศรีสะเกษ, นายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู้พิพากษา
หน.ศาลเยาวชนฯ, อ.เชิดชัย จิณะแสน ที่ปรึกษา สนง.จตช. และ หน.ส่วนราชการ  ทำกิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ และนำ หน.ส่วนราชการเข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ  ซึ่ง ผจว.ศรีสะเกษ
ถือเป็นนโยบายหลักของจังหวัดศรีสะเกษ 

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘  คณะ กศน., ผู้นำชุมชน และเกษตรกร  อ.กุดชุม จ.ยโสธร จำนวน ๑๐๐ คน เดินทาง
ไปศึกษาดูงาน
โครงการตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อสนับสนุนค่านิยม ๑๒ ประการ ด้านปรัชญาพอเพียง
โดยมี เกษตรอำเภอกันทรารมย์, ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ, จนท.ตร.สภ.กันทรารมย์  ร่วมกิจกรรม  
มี อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร ภ.๓  บรรยาย เรื่องความพอเพียงระดับครอบครัว


๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 รพ.โนนคูณ นำคณะ อสม., แกนนำชุมชน และเยาวชน เข้าศึกษาดูงานฯ และทำกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเยาวชนได้ปลูกฝังสำนึกบุญคุณ บรรพบุรุษในด้านเกษตรกรรม  โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยาก ภ.๓  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ปรัชญาพอเพียง


๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘   คณะรอง ผบก.อก.บช.น., ผู้พิพากษาสมทบ และรอง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมตัวอย่างศูนย์ส่งเสริมฯ ภ.๓ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กำลังพลในสังกัด บช.น. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙ มีนาคม ๒๕๕๘   นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมศึกษาดูงาน
โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษฯ  ให้แก่คณะ นายภิรมย์ หนูรอด หน.สกย.ย่านตาขาว จ.ตรัง  เพื่อนำแนวทางพระราชดำริฯ ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาปรับปรุง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของอาชีพสวนยาง  โดยมี นายชวน ธีรวุฒิอุดม หน.ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัด, สกย.จังหวัดศรีสะเกษและอาจารย์เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร สตช.ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชเสริม
ในสวนยางของเกษตรกร ในช่วงที่ราคายางตกต่ำ  ๖ มีนาคม ๒๕๕๘   นายก อบต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  นำคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.
เข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ  เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ส่งเสริมฯ ของ อบต. 

๕ มีนาคม ๒๕๕๘  สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ นำเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ เข้าศึกษา
ดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยให้ความรู้การทดสอบคุณภาพดิน/ การหว่านถั่วพร้าไถกลบ และการทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต   
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นำคณะ อ.ส.ม.จำนวน ๘๐ คน
เข้าศึกษาดูงานโครงการปรัชญาพอเพียง และศึกษาการปลูกป่าชุมชน ซึ่งมีคณะฯ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ ได้มอบกล้าไม้ให้แก่คณะวัดสำโรงเกียรติ เพื่อให้วัดและชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยวันนี้มี อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร อธิบายวิธีการปลูกต้นพะยูงให้แก่คณะฯ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   อ.เชิดชัย จิณะแสน ได้ต้อนรับคณะตัวแทน นายวิชิต ไตรสรณกุล
นายก อบจ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้มอบหมายให้ ฝ่ายการท่องเที่ยว
เข้าสำรวจศูนย์ส่งเสริมฯ เพื่อให้การส่งเสริมเป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นนโยบายของ อบจ.ศรีสะเกษ

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   คณะผู้บริหาร อบต.จาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาดูงาน
โครงการตามแนวพระราชดำริฯ   โดย อ.เชิดชัย จิณะแสน บรรยายเรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    ผอ.วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ์  จาก กองพัฒนาอาหารสัตว์ กรมประมง
และคณะฯ ได้เยี่ยมชมให้คำแนะนำและทำกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน ให้การต้อนรับ


๒๒ มกราคม ๒๕๕๘   ผอ.ดร.เสรี แสงลับ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ
นำนักเรียน ๓๐๐ คนเข้าศึกษาดูงานฯ  โดยมีนายอำเภอกันทรารมย์ และตัวแทน ตร. ต้อนรับคณะ

๑๓ มกราคม ๒๕๕๘   นายวัชรินทร์ ฤชุโรจน์  ผู้พิพากษา หน.ศาลเยาวชนฯ และคณะฯ  
พร้อมด้วย นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้พิพากษาศาลสมทบ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน
เพื่อนำความรู้ปรัชญาพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมศาลเยาวชนฯ 

๑๑ มกราคม ๒๕๕๘   นายวิศิษฐ์ ผลดก  ผอ.ศูนย์ส่งเคราะหฺ์อาชีพสตรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำคณะอาจารย์ นักศึกษา เข้าอบรมศึกษาดูงานโครงการฯ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  คณะ ปชส.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย ท่านพินิจ วงษ์โสภา ปชส.ศก.
ท่านสิริกุล เจษฎาบดี ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และสื่อสารมวลชน นสพ./โทรทัศน์ พร้อมเครื่อข่ายนักประชาสัมพันธ์
เข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อนำเสนอข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงความคืบหน้า
ของ โครงการฯ แห่งนี้

๙ ธันวาคม ๒๕๕๗   คณะ อบต.โนนคูณ  อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๘๗ คน เข้าศึกษาดูงาน
ปรัชญาพอเพียง ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

๗ ธันวาคม ๒๕๕๗    SEAFDEC  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ นำคณะสมาชิก อาเซียน
จำนวน ๑๐ ประเทศ  และประเทศญี่ปุ่น  เข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ เนื่องในโอกาส
วันพ่อแห่งชาติ โดยการนำของ ท่าน ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี เลขาฯ  ซึ่งมีคุณทิพย์สุดา ต่างประโคน ผอ.ศูนย์วิจัย
ประมงน้ำจืด จังหวัดศรีสะเกษ และ อ.เชิดชัย จิณะแสน ให้การต้อนรับคณะฯ
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการ โครงการตามแนวพระราช
ดำริฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  โดยแสดงบอร์ดนิทรรศการ เพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดเดือนธันวาคม 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   คณะนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
มรภ.อุบลราชธานี 
เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  คณะ จนท.สส.อ., รพ.กันทรารมย์ และ คณะผู้บริหาร ร.ร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมโครงการตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   นายไพรัช หวังดี  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นำคณะเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และเกษตรอำเภอฯ  เข้าตรวจเยี่ยม โครงการส่งเสริมตามแนวพระราชดำริฯ  ศูนย์เรียนรู้  การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตร   โดยมี นายเชิดชัย จิณะแสน  จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ผอ.ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ จากศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำข้าราชการ, พนักงาน
และลูกจ้างในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน  โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครอบครัว
เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  นายประทีป กีรติเรขา ผจว.ศรีสะเกษ พร้อมคณะ หน.ส่วนราชการ ร่วมเปิดป้าย
โครงการ
ส่งเสริมการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้
Sisaket Green City  และปล่อยปลาภายในโครงการฯ โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน ให้การต้อนรับคณะ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  นายรพีทัศน์ อุ่นจิิตตพันธ์ หน.ยุทธศาสตร์ฯ สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมศึกษาดูงานฯ และร่วมกิจกรรมปลูกป่า ให้แก่คณะ จาก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน  วิทยากร ภ.๓ บรรยายให้ความรู้แก่คณะฯ
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกป่า และส่งเสริมประมง นำโดย
นอภ.กันทรารมย์, ป่าไม้, ศูนย์วิจัยประมงฯ, พัฒนาที่ดิน, ตรวจบัญชี, ประกันภัย, เทศบาล, ตำรวจ
และข้าราชการลูกจ้าง พร้อม อ.เชิดชัย จิณะแสน  ได้ทำกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  นายชวน ธีรวุฒิอุดม  หน.ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ 
พร้อม จนท. ได้มอบพันธุ์ไม้พะยูง และพันธุ์ไม้หายากที่ควรปลูกสงวนไว้ จำนวน ๒๐๐ ต้น
ให้แก่ อ.เชิดชัย จิณะแสน ตัวแทนศูนย์ส่งเสริมฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายในศูนย์ฯ

๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  คณะครู-นักเรียน โรงเรียนเทศบาล๑ วัดเจียงอี
จำนวน ๙๐ คน เข้าอบรมศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ
 พร้อมทำกิจกรรมปลูกไม้พะยูง ร่วมกัน ภายในโครงการฯ 

๒๖ กันยายน ๒๕๕๗  คณะนักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี  
ศึกษาดูงาน และร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า

๒๒ กันยายน ๒๕๕๗  นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ได้มอบ ต้นกล้ากาแฟจำนวน ๓๐ ต้น ให้กับ อ.เชิดชัย จิณะแสน ตัวแทน
ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้โครงการพอเพียง๑๙ กันยายน ๒๕๕๗  คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และโรงเรียน
บ้านกล้วย สังกัด สพท.ศก.เขต ๑   จำนวน ๒๐๐ คน เข้าอบรมศึกษาดูงาน ด้านพอเพียง
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  นายทหาร จากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  นำคณะผู้นำชุมชน จำนวน ๑๕๐ คน
ทำกิจกรรมสมานฉันท์ปรองดอง พร้อมศึกษาเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ 
โ 
  

๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๗  
 นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอกันทรารมย์ และเกษตรอำเภอฯ นำเกษตรกร
ในพีื้นที่จำนวน ๒๐๐ คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิต

 
                      

 
         
                               
    

                  ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษ และคณะ
มอบพันธ์ูปลาตะเพียนให้ศูนย์ฯ พร้อมทำกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน ให้การต้อนรับ


  

 
 
 ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
นายนพ พงศ์ผลาดิสัย   นอภ.กันทรารมย์  เป็นประธานเปิดการอบรมศึกษาดูงาน  คณะ ผอ.สถานศึกษา
 ศก.เขต ๒  จำนวน ๑๑๐ นาย  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม   
โดยมี อ.เิชิดชัย จิณะแสน เป็นวิทยากร ผู้ให้ความรู้แก่คณะฯ
 
     
     
     
     
     
     
     
 
   
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ   นำกลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษ  เข้าอบรมศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ โดยมี  อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร ตร. บรรยายให้ความรู้ และร่วมกิจกรรมฯ
 
     
     
     
 
 ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗   
อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร ตร. ให้การต้อนรับ
คณะ สมศ. เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา จากการทำ MOU ระหว่าง กศน. และศูนย์ส่งเสริมฯ ภ.๓ 
 
     
     
     
 
 ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗     
พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ และ อ.เชิดชัย จิณะแสน  ที่ปรึกษา ภ.๓
จัดการประชุมสัญจร/โครงการศึกษาดูงานโรงพักพอเพียง  ให้กับข้าราชการในสังกัด ภ.จว.ศรีสะเกษ
(รวม ๓๒ สภ.)
 
     
     
     
 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ผอ.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ) 
และ ผอ.นาตยา เมฆอรุณ (สถิติจังหวัดศรีสะเกษ) ได้นำคณะข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด  เข้าศึกษาดูงาน
โครงการตามแนวพะราชดำริฯ ร.๙     โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร บรรยาย และให้การต้อนรับคณะ 
 
     
     
     
     
     
 
 ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗  
อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร ตร. ให้การต้อนรับ คุณวิไลวรรณ บุญนวล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 
นำคณะข้าราชการในสังกัดฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการฯ ของ ตำรวจภูธรภาค ๓
 
     
          
     
 
 ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗  
อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร ตร. ให้การต้อนรับคณะนายจิรายุ นันท์ธราธร 
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจเยี่ยม และทำกิจกรรมปลูกต้นพะยูง  ณ ศูนย์ฯ ภ.๓
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  
ศูนย์ส่งเสริมฯ ภ.๓ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ (กศน.) จัดอบรม
โครงการตามรอยพ่อพอเพียง  โดย ผอ.วรชัย ภูมิรัตน์  ได้นำ นศ.เข้าอบรมฯ   จำนวน ๔๐๐ คน  
นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นอภกันทรารมย์   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ  และ 
อ.เชิดชัย  จิณะแสน  วิทยากร/ที่ปรึกษา ตร. ให้การบรรยายแก่คณะอบรมฯ 
 
     
         
     
 
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
คุณจิระภา ดวงดี สวัสดิการคุ้มครองฯ จ.ศก., อ.เชิดชัย จิณะแสน 
วิทยากร ตร. และกำลังพลจาก ภ.จว.ศก.ร่วมกันจัดอบรมศึกษาดูงาน ก่อนเกษียณ 
ให้ผู้ประกอบการฯ จำนวน ๕๐ คน   ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายนพ พงศ์ผลาดิสัย, พ.ต.ท.บุรภัช บุรีภักดี  รองฯ ป.สภ.กันทรารมย์ และ 
อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร ตร. ร่วมเปิดงาน พร้อมบรรยายให้แก่คณะ สหกรณ์จังหวัด
(กลุ่มผู้ใช้น้ำ) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ